Het intellectuele eigendom van alle op deze site gepubliceerde teksten en foto's zijn van Foreest Groen Consult.
Het ongeoorloofd overnemen van teksten en of foto's in welke vorm dan ook, schriftelijk, digitaal, microfilm of anderzins is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Foreest Groen Consult. Wordt de informatie van deze site gebruikt bij het samenstellen van nieuwe (eigen) teksten dient in de bronvermelding te worden opgenomen:
Bron: Foreest Groen Consult, jaartal, auteur: ir. M.W.P. Ariëns, Laag-Keppel, NL.

Foto's mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming worden gebruikt.
De site is met de meest grote zorg samengesteld. Noch de auteur noch de uitgever noch de eigenaar stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden ten gevolge van het gebruik van deze site.

Copyright © Foreest Groen Consult, Laag-Keppel, Nederland, Februari 2018.

Disclaimer:
No part of this site, tekst, photograph may be repoduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems, without written permission from the publisher, except for brief passages quoted in a review. In that case the quotation should read: Foreest Groen Consult, year, auther: ir. M.W.P. Ariëns, Laag-Keppel, NL.

All rights reserved, © Foreest Groen Consult, Laag-Keppel, Netherlands, February 2018